Sgil Cyffredin: Dylai disgyblion allu gwneud dewisiadau a chyflwyno eu gwaith at ddiben penodol, gan gofio'r gynulleidfa arfaethedig.

SkillsCreu a Chyfathrebu Gwybodaeth   SkillsChwilio am Wybodaeth a'i Dadansoddi   GenericCyfryngau
Ystyried a gwerthuso sut y defnyddir TGCh yn y byd ehangach a defnyddio'r wybodaeth hon i gynllunio eu gwaith Chwilio am wybodaeth a'i dethol o amrywiaeth o ffynonellau TGCh a ffynonellau eraill Cynllunio prosiect cyfryngau gan gynnwys technegau fel creu bwrdd stori
Gwneud penderfyniadau a dewisiadau ynghylch y meddalwedd/caledwedd mwyaf priodol i'w ddefnyddio at ddiben penodol Defnyddio peiriant wedi'i addasu, diogel i chwilio am wybodaeth berthnasol o'r rhyngrwyd Dewis a defnyddio offer TGCh priodol i recordio sain, cerddoriaeth, lleisiau, delweddau a/neu fideo
Adnabod nodweddion dyluniad a chynllun tudalen dda a defnyddio technegau ac offer i gynllunio eu gwaith Ar ôl dod o hyd i wybodaeth, gwirio ei bod yn berthnasol, yn gredadwy ac yn gywir Deall y gall nodweddion offer TGCh wella safon yr adnoddau a gipiwyd
Cydweithio i ymchwilio, cynllunio, addasu a threfnu gwybodaeth ar gyfer cynulleidfa benodol Gwybod sut i gadw'n ddiogel ar-lein Defnyddio adnoddau a gipiwyd i ddatblygu cyflwyniad amlgyfrwng
Deall bod cyflwyniad yn cyfleu ystyr ac addasu gwaith ar gyfer cynulleidfa benodol Cynllunio, dylunio a gwerthuso tudalen casglu data, gan ddeall bod gwybodaeth yn cael ei chadw mewn cronfa ddata mewn amrywiaeth o feysydd Deall y gall delweddau, wrth eu cyfuno â cherddoriaeth briodol, gyfleu neges bwerus
Cynllunio, creu a gwerthuso cyflwyniadau sy'n cynnwys testun, delweddau, sain, lleisiau neu gerddoriaeth Cynhyrchu a chofnodi gwybodaeth mewn cronfa ddata, gan wirio ei bod yn gywir Creu cyflwyniad gyda theitl, delweddau, a sain sy'n creu awyrgylch priodol ac yn cyfleu ystyr
Cynllunio, dylunio a chreu llyfrau neu dudalennau gwe electronig sy'n cynnwys amrywiaeth o hypergysylltau Creu cwestiynau priodol a dewis pa dechnegau chwilio i'w defnyddio i chwilio cronfa ddata Cynllunio stori, gan ddefnyddio camera fideo digidol i olygu a chyfuno testun, sain a cherddoriaeth i'w chreu
Creu a defnyddio delweddau at ddiben penodol Deall y gwahaniaeth rhwng cronfa ddata a thaenlen Ychwanegu teitlau a thrawsnewidiadau at y fideo
Dechrau deall pwysigrwydd maint a math o ffeil yn dibynnu ar ddiben Ymchwilio i fodelau taenlen barod sy'n cynnwys amrywiaeth gymhleth o fformiwlâu a gofyn cwestiynau fel "beth fyddai'n digwydd petai...?" Gwerthuso a mireinio gwaith, gan ystyried y gynulleidfa arfaethedig
Defnyddio TGCh i gyfathrebu yn electronig ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd Creu taenlenni sy'n cynnwys amrywiaeth o fformiwlâu a defnyddio'r daenlen fel model byw ar gyfer ymchwil bellach  
Cymharu defnydd TGCh â dulliau traddodiadol a'i werthuso Defnyddio swyddogaethau taenlen fel cyfartaledd, mwyafswm a lleiafswm  
  Plotio amrywiaeth o graffau i ddangos data penodol yn y daenlen  
Main Menureturn to the Year 6 Menu Dod i gasgliadau ar sail eu dadansoddiad a chyflwyno'r canlyniadau   Skills Documents: Word Document PDF Document