Blwyddyn 2 Sgil Cyffredin: Dylai disgyblion allu cadw ac adfer gwaith heb gymorth

SkillsCreu a Chyflwyno Gwybodaeth a Syniadau   SkillsChwilio am a Datblygu Gwybodaeth a Syniadau   GenericGenerig
Siarad am TGCh yn y byd ehangach a defnyddio offer chwarae TGCh yn briodol mewn sefyllfaoedd chwarae rôl Cadw ac adfer gwaith gyda chymorth Dangos diddordeb mewn TGCh
Cadw ac adfer gwaith gyda chymorth Llywio drwy raglen antur/efelychu a gwneud penderfyniadau i ddatrys problemau a chwblhau amrywiaeth o dasgau Dangos dyfalbarhad i gwblhau tasgau ar y cyfrifiadur
Defnyddio'r cyfrifiadur i lunio brawddegau syml gan gynnwys atalnodau llawn a'r fysell Shift ar gyfer prif lythrennau Rhagweld datblygiadau mewn rhaglen antur a deall y bydd penderfyniadau yn peri i rywbeth ddigwydd Cydweithio i ddatrys problemau a thrafod eu penderfyniadau
Defnyddio delweddau i fireinio testun Gwybod bod CD ROMs, cyfrifiaduron a'r rhyngrwyd yn dal cyfanswm sylweddol o wybodaeth Trafod gwaith a rhannu syniadau ag eraill
Defnyddio sain i fireinio testun Defnyddio dewislenni i chwilio am wybodaeth o ffynonellau priodol Dangos hyder i wneud dewisiadau annibynnol wrth ddefnyddio adnoddau TGCh
Newid maint ffont, lliw ac arddull testun Cwblhau tudalen dal data Rhannu a chydweithio ag eraill wrth ddefnyddio offer TGCh
Defnyddio'r fysell Enter i osod cyrchydd yn y testun Trosglwyddo data i gronfa ddata wedi'i pharatoi Ymwybodol o reolau diogelwch sylfaenol wrth ddefnyddio offer TGCh
Ychwanegu geiriau at a dileu geiriau o destun Defnyddio chwiliad syml i chwilio cronfa ddata Aware of basic safety rules when using ICT equipment
Argraffu eu gwaith Plotio a dehongli graffau  
Gwybod y gellir defnyddio cyfrifiadur i anfon a derbyn negeseuon Cynllunio taith ar gyfer tegan robotig  
Anfon cyfarchion drwy e-bost Newid cyfres o gyfarwyddiadau  
Defnyddio dilyniant neu batrwm i greu cyfansoddiad cerddorol   Defnyddio gorchmynion uniongyrchol i symud crwban neu degan robotig dychmygol o gwmpas sgrîn    
Gwerthuso cyfansoddiadau cerddorol a gwneud newidiadau        
Defnyddio amrywiaeth o offer i recordio seiniau        
Cyflwyno neu berfformio eu halaw i eraill        
Cyfuno offer siâp a 'flood fill' mewn pecyn graffeg i greu patrymau        
Defnyddio amrywiaeth gynyddol o offer ac effeithiau i ddatblygu a gwella lluniau        
Defnyddio camera digidol i dynnu lluniau        
Main Menureturn to the Year 2 Menu
Printable Skills Documents: Word Document PDF Document