TGCh mewn Chwarae Rôl English Version Close Resources
Word DocumentPDF DocumentRole Play Documents   Word DocumentPDF DocumentDogfennau Chwarae Rhan

Role PlayTrosolwg:
Caiff plant eu trochi mewn amgylcheddau cyfoethog o ran technoleg, yn eu cartrefi ac yn y byd o'u cwmpas. Felly, dylid eu hannog i siarad am TGCh yn y byd ehangach a chael cyfleoedd i ddefnyddio TGCh yn briodol yn eu chwarae er mwyn cynyddu eu gwybodaeth am y byd a'u dealltwriaeth ohono. Dylid eu cynnwys wrth gynllunio'r mannau chwarae rôl a gwneud adnoddau chwarae TGCh megis peiriannau arian parod, gorsafoedd talu parcio, sganwyr meysydd awyr, llungopïwyr a chyfrifiaduron.

Wrth sefydlu mannau chwarae rôl, mae angen ystyried y dechnoleg a fyddai'n amlwg mewn bywyd go iawn a sicrhau bod adnoddau TGCh yn adlewyrchu technoleg berthnasol a chyfredol. Yn y Blynyddoedd Cynnar, fel arfer mae o leiaf un o'r mannau chwarae rôl yn gornel Hafan, a allai gynnwys peiriannau rhaglennadwy megis peiriannau golchi, peiriannau golchi llestri, setiau teledu, darnau llaw a chwaraewyr DVD yn ogystal â ffonau gwasgu botwm, ffonau symudol, chwaraewyr MP3, etc. Gall y rhain naill ai fod yn adnoddau go iawn neu'n rhai gwneud a dylai oedolion ddangos sut i'w defnyddio'n briodol. Dylid annog disgyblion i efelychu'r hyn maent yn ei weld a dylid arsylwi arnynt yn ddigymell yn hwyrach, gan ddefnyddio'r adnoddau fel rhan naturiol o'u chwarae, gan ddangos rhywfaint o reolaeth wrth ddefnyddio taclau ac offer.

Wrth i blant ddatblygu ac ennill mwy o wybodaeth am y byd, dylai'r mannau chwarae rôl fod yn briodol i'w cam datblygu yn ogystal ag adlewyrchu sefyllfaoedd newydd a chynnig cyfleoedd i ddatblygu a dysgu am amrywiaeth eang o sefyllfaoedd. Gellir creu swyddfeydd, swyddfeydd gwerthu tai, bwytai Tsieineaidd, meysydd awyr etc. ac annog plant i lunio a thrin arian yn ogystal â chyflwyno geirfa newydd a chyfleoedd i ddysgu am ddiwylliannau eraill. Dylai mannau chwarae rôl fod yn ysgogol ac yn ddeniadol i fechgyn a merched ac wedi'u trefnu i hyrwyddo ymreolaeth ac annibyniaeth.

Mewn mannau chwarae rôl tymor hir, gellir newid, datblygu neu gynyddu'r adnoddau dros gyfnod o amser i wella, cyfoethogi ac estyn cyfleoedd chwarae i'r plant. Bydd pynciau a themâu'n rhoi cyfle i'r plant gael profiadau chwarae arbenigol a gellir eu bywiogi trwy sefydlu mannau chwarae rôl newydd, megis siopau, caffis, meddygfa, milfeddygfa, swyddfa bost, iard adeiladu etc. i gefnogi ac estyn gwybodaeth a dealltwriaeth plant. Er y dylid darparu mannau chwarae rôl dan do bob amser, mae angen ystyried datblygu chwarae rôl yn yr awyr agored. Mae'r awyr agored yn rhoi cyfleoedd unigryw ar gyfer chwarae rôl megis canolfannau garddio, fforwyr gwyddonol, digwyddiadau traffig ffordd, gwaith ffordd, lle golchi ceir, gorsaf dân, gwasanaeth torri i lawr etc.

Er y bydd mannau chwarae rôl dan do wedi'u cynllunio a'u llunio ar gyfer cyfnodau hwy, mae naws unigryw darpariaeth awyr agored yn golygu ei bod yn anodd creu mannau chwarae rôl tymor hir. Mae tŷ bach twt yn adnodd hyblyg a gellir ei wneud yn amrywiaeth o sefyllfaoedd chwarae'n dibynnu ar themâu/pynciau neu ddiddordeb/cyfleoedd digymell a all godi. Mae blychau chwarae rôl yn rhoi opsiynau hyblyg eraill. Gall y cynnwys amrywio a dylai ennyn diddordeb ac annog disgyblion i chwarae ac archwilio digwyddiadau go iawn a / neu ddychmygus trwy ysgogi sefyllfaoedd chwarae penodol. Er enghraifft, gallai digwyddiad traffig ffordd gynnwys arwyddion heol, goleuadau traffig, gwisg heddlu, siacedi fflworoleuol, setiau symud a siarad, nodiaduron a phensiliau, offer mesur, camera digidol, tâp digwyddiad, pecyn meddygol etc.

Adnoddau >>>