ITGCh mewn Chwarae Rôl: Adnoddau English Version Close Resources
Word DocumentPDF DocumentRole Play Documents   Word DocumentPDF DocumentDogfennau Chwarae Rhan

Adnoddau:
Sicrhewch y darperir dewis amrywiol, parhaol a gwell o ddyfeisiau TGCh sy'n adlewyrchu bywydau pob dydd plant. Anogwch y plant i ddefnyddio'r teganau hyn fel rhan o'u chwarae, e.e. rhoi negeseuon ar y ffôn ateb, defnyddio setiau symud a siarad neu bensetiau dwyffordd ar gyfer cyfathrebu mewn chwarae, gan ddefnyddio ffonau symudol a chamerâu nad ydynt yn gweithio bellach, bysellbadiau diogelwch ar gyfer mynediad, peiriannau tocynnau, sganwyr codau bar, camerâu diogelwch, tiliau digidol, dyfeisiau chip a pin a pheiriannau pwyso ac enwi ond ychydig. Ni fydd y rhain o anghenraid yn costio llawer o arian - gall defnyddio offer nad yw'n gweithio bellach fod o gymorth, neu gweithiwch gyda'r plant i wneud eu rhai eu hunain, er enghraifft sganwyr codau bar cardbord, peiriannau tocynnau, peiriannau arian parod a llungopïwyr. Cofiwch ddysgu'r sgiliau y bydd eu hangen ar y plant er mwyn deall a defnyddio'r adnoddau hyn. Dewch o hyd i gyfleoedd ar draws profiadau plant i ddatblygu sgiliau rheoli mân symudiadau fel y gallant reoli'r offer sydd o'u cwmpas.

Rhowch gynnig ar fynd ar daith gerdded TGCh gyda'r plant gan adnabod TGCh a defnyddiau cysylltiedig yn yr amgylchedd, megis goleuadau stryd, goleuadau traffig, drysau awtomatig a pheiriannau tocynnau. Mae'n gallu bod yn dipyn o agoriad llygad a sbarduno sefydlu mannau chwarae rôl awyr agored, megis meysydd parcio, yn ôl yn y sefydliad. Gellir tynnu lluniau ar y daith gerdded a'u defnyddio ar fwrdd gwyn rhyngweithiol i gynorthwyo cofio a siarad am y profiad a gweithredu hefyd fel sbardun i'r plant wneud eu harwyddion ffordd neu eu propiau eu hunain ar gyfer chwarae rôl.
Bydd gweithgareddau a phrofiad ymarferol yn cefnogi dealltwriaeth a sgiliau plant wrth ddefnyddio offer a meddalwedd TGCh. Mae dewis helaeth o adnoddau a fydd yn helpu i adlewyrchu'r byd go iawn mae plant yn byw ynddo a rhoi cyfleoedd iddynt arbrofi, ymarfer ac adeiladu cymhwysedd wrth ddefnyddio offer TGCh drostynt eu hunain.
Rhowch y cyfrifiadur yn y man chwarae rôl a thrafodwch ei ddefnyddiau a'i ddibenion mewn sefydliadau chwarae rôl gwahanol. Cefnogwch y chwarae rôl â'r feddalwedd briodol, e.e. pecynnau At the Doctors, KidDesk neu Graphics ar gyfer gwneud marciau pwrpasol, ysgrifennu datblygol neu ysgrifennu ac argraffu testun.

Role PlayRhai awgrymiadau ar gyfer mannau chwarae rôl:
Swyddfa'r ysgol, Garej, Siop neu swyddfa bost, Lle golchi ceir, Swyddfa gwerthu ta,i Maes awyr, Caffi neu fwyty, Gorsaf drenau neu fysus, Meddygfa, Safle adeiladu, Milfeddygfa, Canolfan arddio, Ysbyty, Maes parcio.

<<< Trosolwg