Welsh Language Documents

EOTAS (Education Other Than At School)

Cais am Wasanaeth EOTAS

CANLLAWIAU AR GYFER GOFYN AM WASANAETH ADDYSG MEWN LLEOLIAD HEBLAW AM YR YSGOL EOTAS)

Polisi Addysg mewn Lleoliad Heblaw’r Ysgol

Education Directorate Policies

Strategaeth Anabledd

Cynllun yr Adran Addysg 2008 – 2011

POLISI CYFLAWNIAD Y LLEIAFRIFOEDD ETHNIG

POLISI CYNHWYSIAD

Strategaeth Cynhwysiad 2008-2011

Datblygu Talent i Bawb

Polisi Anghenion Addysgol Arbennig

Strategaeth Anghenion Addysgol Arbennig 2008 – 2011

Cynllun Addysg Gymraeg 2006-2011

WAG Guidance

Casglu a Chofnodi Data am Gefndir Ethnig Disgyblion

Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol (FfGC)

Cynllunio ar gyfer Cynyddu Mynediad i Ysgolion i Ddisgyblion ag Anableddau

Y ddyletswydd i hybu cydraddoldeb hiliol: CANLLAWIAU I YSGOLION

SEN Best Practice

RÔL Y CYDGYSYLLTYDD ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH Â RHIENI

CYFRANOGIAD DISGYBLION

YR YMATEB GRADDEDIG

CADW COFNOD

ASESIAD STATUDOL A DATGANIADAU O ANGHENION ADDYSGOL ARBENNIG

ADOLYGU CYNNYDD

YMATEB I AMRYWIAETH

CYSYLLTIADAU DEFNYDDIOL